Razem=Łatwiej

Statut

Statut

Stowarzyszenia RAZEM = ŁATWIEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie RAZEM = ŁATWIEJ zwane dalej ?Stowarzyszeniem? działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach [ tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.] zwanej dalej ?Ustawą? i posiada osobowość prawną. 
 2. Stowarzyszenie RAZEM = ŁATWIEJ może używać nazwy skróconej ?Stowarzyszenie R=Ł?.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju. 

§ 4

Siedzibą władz jest miasto Orzesze, powiat mikołowski, woj. śląskie. 

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Formy graficzne i słowne określające Stowarzyszenie mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6

Stowarzyszenie może współdziałać i być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji i instytucji o tym samym lub podobnym profilu działania.     O przystąpieniu do organizacji o których mowa wyżej, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego oraz regionalnego środowiska społecznego.

§ 9

Stowarzyszenie będzie realizować swój cel poprzez:

1.      Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym ? programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i obywatelskiej.

2.      Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży ? w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych, wspieranie rozwoju infrastruktury i działalności placówek edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.      Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna ? promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w ramach letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny.

4.      Ochrona i upowszechnianie praw dziecka ? działania na rzecz zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju.

5.      Zwiększenie dostępu do informacji publicznej ? edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej, w tym także upowszechniania wykorzystywania publicznych usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej, wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym.

6.      Aktywizacja kobiet w życiu publicznym ? podniesienie poziomu aktywności społecznej kobiet, pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym.

7.      Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej ? promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.

8.      Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska ? m. in. poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierząt.

9.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym ? wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich.

10.  Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego ? kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa).

11.  Wspieranie podstawowych funkcji rodziny ? kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę, działania na rzecz przystosowania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci.

12.  Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych ? m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

13.  Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych ? ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie.

14.  Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa ? w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych.

15.  Promocja zdrowia ? rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej.

16.  Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych ? działania ograniczające wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną.

§ 10

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji wyłącznie  celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2.      Działalność gospodarcza o której mowa w pkt 1 może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do prowadzonej przez Stowarzyszenie. działalności pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dn. 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

§ 12

Członkowie dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych. 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną.
 3. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym i prawnym. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych. 

§ 14

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo :

a.         wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b.         uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia.

c.         zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i domagać się ich rozpatrzenia.

2.      Członkowie wspierający i honorowi mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

§ 15

1.      Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a.       chronienia dobrego imienia Stowarzyszenia.

b.      aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia,

c.       przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia.

d.      systematycznego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

2.      Członkowie wspierający i honorowi winni przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.      Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. Skreślenia decyzją Zarządu z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres kolejnych trzech miesięcy,
 4. Wykluczenia decyzją Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.
 6. W przypadku ustania członkostwa wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a.       Walne Zebranie Członków,

b.      Zarząd

c.       Komisja Rewizyjna

d.      Komisja Dyscyplinarna.

2.      Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 18

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje nowych członków władz Stowarzyszenia.

§ 19

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a.       z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,

  1. z głosem doradczym ? członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 1. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu, i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej 7 dni przed terminem jego realizacji w formie pisemnej. 
 2. W przypadku braku możliwości zawiadomienia członka o którym mowa w pkt 3 pomimo podjęcia przez Zarząd 2 prób skutecznego zawiadomienia, w/w obowiązek zawiadomienia wynikający z pkt 3 uznaje się za dopełniony.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej 2 razy w roku w tym niezwłocznie po zakończeniu roku obrachunkowego.

3.      Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od daty podjęcia inicjatywy Zarządu lub zgłoszenia wniosku o których mowa w pkt. 3b i 3c.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności co najmniej ? członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów, przy obecności Prezesa lub V-ce Prezesa Zarządu.
 3. W przypadku braku obecności co najmniej ? członków zwyczajnych na dwóch następujących po sobie Walnych Zebraniach Członków, uchwały na trzecim Walnym Zebraniu Członków zapadają większością głosów bez wzglądu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 4. W przypadku braku obecności Prezesa lub V-ce Prezesa Zarządu na dwóch następujących po sobie Walnych Zebraniach Członków, uchwały na trzecim Walnym Zebraniu Członków zapadają  przy obecności co najmniej jednego członka Zarządu, a w przypadku braku takiej możliwości bez udziału członków Zarządu. 

§ 21

Do  kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Przyjmowanie sprawozdania rocznego Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
 5. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie planów rocznych i wieloletnich działalności Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 9. Wybór likwidatorów Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 11. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
 12. Ocenianie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
 13. Rozpatrywanie oraz podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania Członków.

§ 22

Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym.

3.      Zarząd składa się z 5 osób:

a.        Prezesa,

b.       V-ce  Prezesa

c.        Sekretarza

d.       2 Członków Zarządu

4.      Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatur.

5.      Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bez przydzielania im funkcji.

6.      Zarząd wyznacza spośród siebie osoby do pełnienia funkcji, o których mowa w pkt 3 b, c, d.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.
 2. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd może zbierać się w dowolnym czasie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie zarządu zwołuje Prezes lub V-ce Prezes Zarządu.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi tj.:

1.      Opracowanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

2.      Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

3.      Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

4.      Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

5.      Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.

6.      Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

7.      Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.

8.      Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

9.      Składanie sprawozdania finansowego, merytorycznego oraz bilansu co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

10.  Uchwalanie regulaminu dotyczącego działalności Zarządu.

11.  W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

12.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 24

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w liczbie trzech osób w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani:

a.       pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu

b.      pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia;

c.       być z nimi związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz muszą posiadać pełnię praw obywatelskich.

7.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrolowanie działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu,

b.      przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

c.       uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Komisji Rewizyjnej,

d.      przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium całemu Zarządowi i poszczególnym jego członkom,

e.       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

§ 25

 

Kary i Komisja Dyscyplinarna

 

1.      Naruszenie obowiązków, jakie nakłada na członków statut, pociąga za sobą możliwość wymierzenia przez  Zarząd następujących kar:

 

a.       upomnienia,

 

b.      nagany pisemnej,

 

c.       zakazu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,

 

d.      zawieszenia na określony czas w prawach członka Stowarzyszenia,

 

e.       wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

2.      Kara zawieszenia, o której mowa w 1 d może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka przepisów niniejszego statutu i nie może być krótsza niż 3 miesiące i dłuższa niż rok.

 

3.      Kara wykluczenia, o której mowa w pkt 2 e następuje w przypadku, gdy członek Stowarzyszenia uporczywie i w sposób rażący narusza przepisy niniejszego statutu.

 

4.      Członkowi Stowarzyszenia, któremu wymierzono karę przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożonej karze do Komisji Dyscyplinarnej

 

 1. Komisja Dyscyplinarna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w liczbie trzech osób w głosowaniu tajnym.

 

6.      Komisja Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd regulaminu.

 

7.      Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić w organizacji innych funkcji i są niezawiśli.

 

8.      Komisja Dyscyplinarna rozpatruje złożone odwołania w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania.

 

9.      Komisja Dyscyplinarna po rozpatrzeniu odwołania w formie orzeczenia w terminie 7 dni powiadania na piśmie o podjętym orzeczeniu członka który złożył odwołanie oraz Zarząd.

 

10.  Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej są ostateczne.

 

§ 26

Wyróżnienia

1.      Za wybitne osiągnięcia działalności na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd może przyznać następujące wyróżnienia:

  1. pochwałę
  2. nagrodę
  3. honorowe członkostwo,

d.      inne wyróżnienia ustanowione przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. składki członkowskie (składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 15-go każdego miesiąca; nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia)
  2. dotacje,
  3. dochody z majątku,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. darowizny, zapisy, spadki, polecenia i subwencje,
  6. nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie,
  7. dotacje państwowe i samorządowe,
  8. inne wpływy.
 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zawierania umów a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie dwie osoby spośród następujących członków Zarządu:
  1. Prezes
  2. V-ce Prezes
  3. Sekretarz
 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

4.      Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej służącej celom statutowym.

5.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Wnioski w sprawie zmiany statutu może zgłaszać co najmniej połowa członków Stowarzyszenia do Zarządu. Zarząd po zaopiniowaniu przekłada taki wniosek pod obrady Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej ? członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej ? członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.

4.      W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję likwidacyjną.

5.      W przypadku braku obecności ? członków zwyczajnych o których mowa w pkt 2 i 3 zapisy § 20 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

§ 29

Postanowienia końcowe

W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz inne odpowiednie przepisy prawne obowiązujące na terenie Polski.